SYSTEM SKON

 

System Kompleksowej Obsługi Nalewu (SKON) 

jest oprogramowaniem wspomagającym proces bezobsługowego wydawania produktów w przedsiębiorstwach zajmujących się hurtowym załadunkiem paliw do autocystern.

Program - w wersji wdrożonej w bazie paliw wchodzącej w skład wielooddziałowej korporacji - stanowi lokalną aplikację pozwalającą sterować i nadzorować przemysłową instalację nalewu zrealizowaną w oparciu o specjalistyczny sterownik nalewu i dozowania dodatków ACCULOAD. Dodatkowo udostępnia też automatyczny interfejs do nadrzędnego systemu SAP R/3.

W Systemie Korporacyjnym SAP R/3 prowadzona jest gospodarka magazynowa oraz sprzedaż usług związanych ze składowaniem paliw przez odbiorców. Tam również znajdują się aktualne informacje o:

 • ilości i rodzajach magazynowanych produktów,

 • aktualnych asygnatach,

 • zrealizowanych dyspozycjach,

 • zleceniodawcach i odbiorcach produktów,

 • kierowcach autocystern,

niezbędne do bieżącej pracy aplikacji lokalnej SKON.

Na SYSTEM składają się dwie grupy programów:

 • tzw. serwery - czyli bezobsługowe programy uruchamiane przez upoważnione do tego osoby na dedykowanych stacjach.

 • moduły wykonywalne - czyli programy wykorzystywane przez uprawnionych operatorów.

Serwery

Serwery działają w czasie rzeczywistym i mają za zadanie świadczenie usług dla pozostałych modułów systemu SKON. Oprogramowanie to ma za zadanie gromadzenie informacji generowanych w poszczególnych modułach systemu, ich rejestrowanie i sortowanie w specjalnych bazach danych (serwer PBZ) oraz usprawnienie komunikacji z systemem SAP R/3 (serwer komunikacji SAP).

Modułami wchodzącymi w skład tzw. serwerów są:

 • Serwer Pierwotnej Bazy Zdarzeń (PBZ) systemu SKON

  Tworzy on chronologiczną bazę zdarzeń, do których zaliczane są działania i reakcje operatorów systemu, alarmy i komunikaty generowane w systemie, oraz czynności podejmowane przez odbiorców (identyfikacja w systemie, wykonanie dyspozycji, rozpoczęcie nalewu, podanie błędnego kodu nalewu itp.)

  Każde zdarzenie rejestrowane w systemie określone jest poprzez typ zdarzenia i stempel czasowy zawierający informację o dacie i czasie zdarzenia. Informacje o zdarzeniach wykorzystywane są w czasie rzeczywistym przez serwer obsługi wizualizacji do graficznego przedstawienia sytuacji na froncie nalewu autocystern oraz przez moduł raportownik PBZ do bieżącej i historycznej analizy sytuacji związanej z obsługą odbiorców produktów wydawanych z Bazy Magazynowej.

 • Serwer komunikacji z SAP-em

  Serwer zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy lokalną aplikacją SKON, a korporacyjnym systemem SAP R3. Wymiana odbywa się poprzez obustronne generowanie zapisów i odczyty danych z bazy SQL zwanej tabelą wymiany.

 • Serwer obsługi dyspozycji i nalewu systemu SKON

  Serwer pośredniczy w bieżącej wymianie informacji pomiędzy aplikacją SKON, a nadrzędnym układem sterowania, który tworzy zespół sterowników zajmujących się koordynacją pracy sterowników nalewu ACCULOAD, sterowaniem pomp produktowych, klap oparowych, dozowaniem dodatków i wizualizacją. Taka organizacja zapewnia powiązanie w czasie rzeczywistym aplikacji biznesowej z systemem sterowania przemysłowej instalacji bezobsługowego napełniania cystern samochodowych.

 • Serwer obsługi wizualizacji

  Program generuje aktualny graficzny obraz sytuacji na froncie nalewowym, który tworzą parking oczekujących na nalew z aktualną dyspozycją nalewu i gotowym planem załadunku, estakady nalewaków górnego i dolnego pełnienia cystern, oraz parking oczekujących na wyjazd.

Moduły użytkowe

Grupa modułów zawiera programy do obsługi odbiorców, administracji, raportowania, itp. Programy te realizują poszczególne funkcje systemu

Należą do nich:

 • Administracja systemu SKON

  Pozwala na definiowanie operatorów i zarządzanie prawami i poziomem dostępu do modułów tworzących system.

 • Raportownik PBZ systemu SKON

  Pozwala na analizę zdarzeń zarejestrowanych przez system. Ponieważ każde zdarzenie (podanie kodu nalewu, naciśnięcie klawisza stop, pogorszenie parametrów uziemienia, restart nalewu) przynależy do określonego typu i opisane jest tak zwanym stemplem czasowym, możliwa jest - poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów - dokładna analiza okoliczności zdarzeń lub ich sekwencji, zarówno bieżących, jak i archiwalnych.

 • Konfiguracja systemu SKON

  Umożliwia konfigurację tras produktowych (przyporządkowanie zbiornika produktu do nalewaka lub grupy nalewaków), wybór dodatków i receptury dozowania, włączanie i wyłączanie stanowisk nalewu z układu automatyki, wybór trybu pracy systemu (lokalna lub zintegrowana z SAP), oraz dopasowanie do aktualnej sytuacji wielu innych parametrów i możliwych wariantów pracy aplikacji.

 • Dziennik nalewaka systemu SKON

  Dziennik zapewnia kontrolę ciągłości liczników poszczególnych nalewaków w toku kolejnych transakcji, umożliwia bieżącą i historyczną analizę pracy oraz bilansowanie produktów załadowanych do cystern. Tworzy formalną i wymaganą dokumentację pracy urządzenia.

 • Obsługa odbiorców systemu SKON

  Moduł umożliwia rejestrowanie w systemie danych o ilości i pojemności cystern samochodowych, danych upoważnionych do odbioru produktów w imieniu odbiorcy kierowców, ułatwia zarządzanie ewidencją i procesem wydawania kart identyfikacyjnych, zapewnia bieżącą aktualizację i analizę danych związanych z odbiorcami produktów.

 • Obsługa nalewu systemu SKON

  Program ten jest zasadniczym modułem wykorzystywanym przez operatorów systemu zajmujących się weryfikacją dostępnych stanów magazynowych, wprowadzaniem do systemu nowych asygnat i upoważnień, wydawaniem dokumentów formalnych po nalewie (dowód wydania, świadectwo jakości, raport lub bilet z nalewu) oraz umożliwiającym pracę stacji w stanach awaryjnych (wyłączony jest automatyczny nalew).

 • Obsługa alarmów systemu SKON

  Jest to aplikacja działająca w tle, umożliwiająca właściwą reakcję obsługi w przypadku zaistnienia sytuacji sygnalizowanej przez system jako nieprawidłowość.

 • Wizualizacja stanu frontu nalewowego

  Moduł pozwala na aktualne graficzne przedstawienie stanu i fazy procedury obsługi, w jakiej znajduje się odbiorca przebywający na terenie Zakładu.

Środowisko pracy i wymagania

Program napisany został w środowisku CLARION v5.0 dla Windows. Tworzy bazy danych w formacie TOPspeed.

Wymagania systemu: Windows 9x, NT lub nowsze. Wymagania dotyczące sprzętu, na którym program ma być użytkowany, nie odbiegają od deklarowanych przez firmę Microsoft do instalacji systemu operacyjnego.

Wszystkie znaki handlowe i marki wymienione na stronie należą do odpowiednich właścicieli.