Informacje

December 30, 2017

Dotyczy: Zmian w fakturach za dostawę wody i odprowadzenie ścieków po 01.01.2013 r

Odpowiadając na Państwa  postulat aby w fakturach inkasenta nazwę pola "data sprzedaży" zastąpić nazwą: "data zakończenia świadczenia usługi" po ponownym przeanalizowaniu problemu informujemy że zmiana taka  nie jest konieczna.

Poniżej zamieściliśmy cytat aktualnego tekstu ustawy o VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług

Dz.U. z 2011 nr 177 poz. 1054 - Brzmienie od 1 stycznia 2013

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

. . .

22) sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;

. . .

Jak widać są to określenia tożsame. Ponadto w odróżnieniu od sytuacji którą dopuszczają obecne przepisy ( jedną fakturą wystawioną najpóźniej na koniec miesiąca można dokumentować wiele dostaw i wiele  usług zrealizowanych w tym miesiącu) - usługi związane z dostawą  wody i odprowadzaniem ścieków maja charakter ciągły i fakturowane są w sposób określony w wewnętrznych regulaminach oraz indywidualnych umowach z odbiorcami. Okresowe "zakończenie świadczenia usługi" ma miejsce w dacie odczytu która jest jednocześnie datą sprzedaży. Użycie tej formuły jest więc nie tylko nie sprzeczne z obecnymi uregulowaniami ale najlepiej odzwierciedla stan faktyczny. W kolejnej wersji programu rozważymy możliwość rezygnacji z tej daty.

 

Poniżej kilka linków do artykułów omawiających problem:

http://www.efaktury.org/nowe_zasady_wystawiania_faktur_od_2013_roku

http://www.podatekvat.pl/artykul,23,2174,szczegolowe-zasady-wystawiania-faktur-vat.html

http://blog.ifirma.pl/2013/01/interpretacja-zmian-w-rozporzadzeniu-o-wystawianiu-faktur/

Krzysztof Kawa

December 30, 2017

System GW-MAX (GIGA-WODOCIĄGI MAX)

System GW-MAX (GIGA-WODOCIĄGI MAX) został zaprojektowany jako aplikacja branżowa systemu CDN XL firmy COMARCH, wzbogacająca jego funkcjonalność i tworząca z nim wielomodułowy, w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP, dedykowany średnim i dużym firmom Wodociągowym.


Nowoczesna technologia Microsoft SQL Serwer zapewnia dużą elastyczność i zdolność adaptacji (na etapie wdrożenia) do każdej realnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Umożliwia wielodostępną (architektura klient - serwer), niczym niezakłóconą pracę wielu operatorów, którzy nawzajem mogą natychmiast korzystać z efektów pracy pozostałych użytkowników systemu.

December 30, 2017

Internetowe Biuro Obsługi (IBO GW-Max) - Zostało zaprojektowane jako wygodne narzędzie za pomocą którego Przedsiębiorstwo Komunalne może komunikować się ze swoimi klientami i pracownikami ? w celu sprawnego i szybkiego przekazywania oraz pozyskiwania informacji. Całość składa się z dwóch modułów:

IBO Administrator ? moduł dostępny tylko dla pracowników przedsiębiorstwa umożliwiający zarządzanie zawartością i wyglądem IBO Portal, pozwalający na ustalanie harmonogramów publikacji komunikatów i dokumentów oraz nadzorowanie serwisu internetowego. 

IBO Portal ? moduł ten jest ogólno dostępnym serwisem internetowym zawierającym dodatkową, wydzieloną, bezpieczną strefą dostępną tylko dla klientów lub pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego. Dostęp do treści zawartych w serwisie internetowym jest możliwy z każdego urządzenia które ma dostęp do Internetu i wyposażone jest w dowolną internetową przeglądarkę (komputery stacjonarne, notebooki, PDA, telefony komórkowe).

Wersja demonstracyjna serwisu dostępna jest pod adresem: www.ibo.giga.katowice.pl

Please reload