System GW-MAX

System GW-MAX (GIGA-WODOCIĄGI MAX) został zaprojektowany jako aplikacja branżowa systemów  COMARCH ERP XL oraz COMARCH ERP OPTIMA, wzbogacająca ich funkcjonalność i tworząca z nimi wielomodułowy, w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP, dedykowany małym  średnim i dużym firmom Komunalnym w tym zwłaszcza Wodociągowym.

Nowoczesna technologia Microsoft SQL Serwer zapewnia dużą elastyczność i zdolność adaptacji (na etapie wdrożenia) do każdej realnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Umożliwia wielodostępną (architektura klient - serwer), niczym niezakłóconą pracę wielu operatorów, którzy nawzajem mogą natychmiast korzystać z efektów pracy pozostałych użytkowników systemu.

Charakterystyka

Istotną, wyróżniającą go z pośród wielu tego typu systemów - cechą jest możliwość bieżącej rejestracji wszystkich ważnych zdarzeń eksploatacyjnych typu:

 • zgłoszenie potrzeby wymiany wodomierza,

 • zgłoszenie awarii wodociągu,

 • zgłoszenie awarii kanalizacji,

 • zamknięcie i otwarcie zasuwy,

 • rozpoczęcie i zakończenie usuwania awarii oraz wiele podobnych.

Z poziomu rejestru zgłoszenia poszczególnych typów zdarzeń możliwa jest automatyczna edycja zleceń, za pomocą których uruchamiane są poszczególne procesy naprawcze (usuwanie awarii), czy też eksploatacyjne (wymiana wodomierza, konserwacja). Przebieg procesu może być dokumentowany na bieżąco z pomocą terminala mobilnego pracującego w trybie on-line (operator w terenie ma możliwość natychmiastowej wymiany informacji z bazą danych umieszczoną na serwerze w siedzibie przedsiębiorstwa). Szczególną cechą zapisów tworzonych w tym trybie jest tzw. stempel czasowy - w bazie danych oprócz zdarzenia zapisywane są data i jego czas. Pozwala to na późniejszą wielopłaszczyznową analizę zdarzeń eksploatacyjnych i automatyczne generowanie raportów statystycznych stanowiących narzędzia systemów kontroli jakości.

Organizacja danych

System GW-MAX został zaprojektowany z myślą o uniwersalności, współpracy z innymi aplikacjami i ułatwienia zewnętrznego dostępu do danych. W szczególności, oprócz zintegrowanej bazy wszystkich działających w systemie aplikacji, tworzona jest osobna baza, generowana w sposób przyjęty dla hurtowni danych. Zwana jest ona Zakładową bazą informacji. Taka organizacja danych pozwala na pełną integrację ważnej dla działania Przedsiębiorstwa informacji pochodzącej zarówno ze sfery technicznego opisu, jak i finansowo-ekonomicznej dokumentacji.

Łatwość łączenia obiektów będących własnością poszczególnych kontrahentów (przy czym szczególnym typem kontrahenta jest dowolna ilość kontrahentów wewnętrznych) w dowolnie rozbudowane struktury.. Każda informacja zapisana w systemie - zdarzenie, zdjęcie, dokument tekstowy, obraz - przyporządkowana jest do obiektu, którego dotyczy, a zdefiniowana struktura obiektów stanowi swoistą "ścieżkę dostępu" do zasobów zgromadzonej i zapisanej w ten sposób informacji.

Ponadto system cechuje się:

 • intuicyjnym interfejsem użytkownika, charakterystycznym dla programów tworzonych przez informatyków z wieloletnim doświadczeniem pisania aplikacji dla tej branży, stworzonym z pomocą środowiska CLARION for WINDOWS.

 • informatycznym i funkcjonalnym powiązaniem poszczególnych modułów i automatycznym przekazywaniem danych pomiędzy modułami, z zachowaniem możliwości weryfikacji i akceptacji danych przez odpowiedzialnego za to operatora,

 • elastycznością i uniwersalnością - systemy są łatwo konfigurowalne, a funkcjonalność poszczególnych modułów dopasowywana jest do struktury organizacyjnej na etapie wdrażania u klienta,

 • możliwością tworzenia własnych, wielopłaszczyznowych analiz z wykorzystaniem języka zapytań SQL i narzędzi uniwersalnych MS EXCEL,

 • rozbudowanymi i łatwymi do skonfigurowania, wbudowanymi w system, przydatnymi w codziennej pracy operatorskiej usługami takimi, jak:

  • automatyczny audyt,

  • przypomnienia,

 • funkcjonalnymi mechanizmami zarządzania uprawnieniami pracujących w systemie operatorów oraz możliwością konfigurowania parametrów systemu proporcjonalnie do poziomu uprawnień,

 • nowatorskim mechanizmem katalogowania przydatnej w eksploatacji informacji, która dostępna jest po wybraniu obiektu znajdującego się w zamodelowanej (na wzór rzeczywistej) strukturze.

Wszystkie elementy rozprowadzane są w wersji sieciowej wielodostępnej. Każdy program może pracować jako niezależny element, lecz w pełni możliwości systemu można wykorzystać dopiero po połączeniu grupy programów w jednorodny system informatyczny.

Licencja

Zasady licencjonowania są podobne do tych, jakie obowiązują przy zakupie COMARCH ERP. Obowiązuje licencja na zalogowanego w systemie operatora, przy czym możliwości ograniczone do przeglądania informacji w każdym z modułów ma operator zalogowany z obowiązkową licencją administratora. Moduły usługowe: Automatyczny audyt , IBO Administrator, IBO eFaktura, IBO Generator powiadomień, OI Administrator Procesów, PM Administrator Procesów Mobilnych, PM Wizualizacja Procesów Mobilnych - wymagają licencji na serwer.

Funkcjonalność podstawowych modułów systemu

GW-MAX

Moduły BILINGOWE:                               

ZARZĄDZANIE, ROZLICZANIE OBCIĄŻEŃ, ZARZĄDZANIE UMOWAMI

Do rozwiązań sprawdzonych - zaczerpniętych z ciągle eksploatowanej przez licznych klientów , DOSowej wersji Wodociągi 4,0 plus - takich jak:

 • możliwość definiowania dowolnej liczby punktów poboru wody i zrzutu ścieków na kartotekach, na których zapisywane są wszystkie parametry charakterystyczne dla danego punktu,

 • łatwość budowania skomplikowanych struktur rozliczeniowych - kartoteka każdego punktu może zawierać listę punktów wchodzących w bilans ze znakiem ujemnym,

 • swoboda w dynamicznym przyporządkowaniu punktu do kontrahenta i czytelność związanych z takim przyporządkowaniem zapisów prowadzonych na kartotekach,

dodano nowe, sprawiające, że system stał się jeszcze bardziej czytelny i wygodny w eksploatacji. Między innymi:

 • dodano nową kategorię - obiekt, mogący wchodzić w różne, funkcjonujące równolegle struktury. Ma on swojego właściciela i posiada cały szereg określających go precyzyjnie, zapisanych na odpowiednich kartotekach - danych.

 • oprócz kartotek: kontrahenta, płatnika, obiektu i wodomierza wprowadzono kartotekę formuły rozliczeń i umożliwiono grupowanie kontrahentów według typów tych formuł,

 • wprowadzono pojęcia - sesja rozliczeniowa i właściciel grupy obiektów - upraszczające problem bilansowania rozbudowanych struktur oraz rozliczania usługowego obiektów prowadzonego na zlecenie,

 • zorientowano cały system wokół pojęcia harmonogram sesji rozliczeniowej; proces tworzenia takiego harmonogramu został zautomatyzowany i ogranicza się w praktyce do wyboru: jakie rejony są rozliczane i w jakiej kolejności, którzy inkasenci lub operatorzy biorą w tym udział i przy pomocy jakich terminali przenośnych lub stałych prowadzą odczyt, czy też rozliczenie w danym rejonie (dopuszcza się równoległe funkcjonowanie wielu różnych terminali),

 • duży nacisk położono na możliwość bieżącej kontroli postępu i stopnia realizacji harmonogramu, która to kontrola stanowi pierwszy element systemu kontroli jakości pracy służb eksploatacyjnych,

 • umożliwiono podział obiektów znajdujących się w ewidencji na obiekty własne i obiekty kontrahenta z dodatkowym określeniem, czy rozliczenia tych obiektów podlegają fakturowaniu. Rozbudowano funkcjonalność związaną z edycją i rozliczaniem tak zwanych faktur prognozowanych. Uporządkowano i ujednolicono formuły konfiguracji i wyboru spośród wielu możliwych rozwiązań różnicując zakres tej konfiguracji odpowiednio do poziomu uprawnień operatora.

Użytkownik znajdzie w module narzędzia do generowania umów wzorcowych, bieżącej edycji i zarządzania zawartymi umowami i aneksami. Ma do dyspozycji funkcjonalność modułów użytkowych takich, jak automatyczny audyt oraz terminarz operatora, przypomnienia, kontakty, które ułatwiają terminowe wywiązywanie się z wielu ciążących na operatorze obowiązków i powinności.

Moduł TERMINARZ OPERATORA, PRZYPOMNIENIA, KONTAKTY

Aplikacja zapewnia świadczenie na rzecz uprawnionych do tego operatorów usług ułatwiających prawidłowe i terminowe realizowanie przypisanych do danego stanowiska obowiązków i czynności. Oprócz podstawowej funkcjonalności, moduł tworzy na bieżąco pierwotną bazę zdarzeń (gdzie zdarzeniami są zarówno wpisy dokumentujące przebieg spraw, jak i przypomnienia i monity generowane przez system), której statystyczna analiza pozwala na obiektywizację oceny efektywności działań pracowników przez przełożonych.

Moduł GOSPODARKA WODOMIERZOWA

Moduł ten porządkuje i ułatwia prowadzenie prawidłowej gospodarki tym najważniejszym - i podstawowym z punktu widzenia osiąganych efektów - uzbrojeniem technicznym sieci wodociągowej. Pełna, a po zastosowaniu przenośnych terminali, również zawsze aktualna ewidencja wszystkich wodomierzy i stanów, w jakich się znajdują (zabudowany u klienta, niesprawny na magazynie, w naprawie, po naprawie, itp.), pozwala na wszechstronne i wielopłaszczyznowe analizy i zestawienia. Parametrami analiz mogą być przykładowo: typ, producent, średnica, data legalizacji, własność, data legalizacji, zakres, przepustowość, itp. Typowe procedury, takie jak: pobranie z magazynu, przekazanie do naprawy, montaż, demontaż, wymiana - są wspierane przez system poprzez edycję odpowiednich druków i formularzy i późniejsze nimi zarządzanie. Problemem nie są wodomierze sprzężone oraz wodomierze stanowiące własność klienta, a dokumentujące rozliczenia.

Kapitalne znaczenie ma możliwość definiowania zaawansowanych, wielopoziomowych filtrów umożliwiających prowadzenie bieżących i historycznych analiz statystycznych w zakresie prawidłowości doboru wodomierza, nadmiernej awaryjności, itp.

Moduł DYSPONENT REJESTRU ZGŁOSZEŃ

Zadaniem tego modułu jest dostarczenie narzędzi, za pomocą których operator lub operatorzy (dyspozytor sieci, dyspozytor transportu, dyżurny w biurze obsługi) mogą na bieżąco (a praktycznie w czasie rzeczywistym czyli np. podczas rozmowy telefonicznej) rejestrować wszystkie ważne zdarzenia eksploatacyjne typu: zgłoszenie wymiany wodomierza, zgłoszenie awarii wodociągu, zgłoszenie awarii kanalizacji, zapotrzebowanie na samochód, czy też sprzęt specjalistyczny.
Z poziomu rejestru możliwa jest następnie edycja zleceń wewnętrznych dla poszczególnych służb technicznych, zleceń materiałowych oraz rozdział dostępnych środków transportowych i technicznych. Realizacja tych zleceń może być dokumentowana na bieżąco z pomocą terminala mobilnego pracującego w trybie on-line (pod warunkiem odpowiedniego wyposażenia służb realizujących zlecenia). Terminal umożliwia operatorowi bieżącą wymianę informacji z bazą danych umieszczoną na serwerze oraz zapisywanie bezpośrednio do bazy informacji i dokumentów (zdjęcia, notatki, szkice, formularze) mających zasadniczy wpływ na późniejszą ocenę i rozliczenie zarówno finansowe, jak i materiałowo techniczne. Ważną cechą takiego zapisu jest stempel czasowy (data i czas zdarzenia), pozwalający na obiektywną wielopłaszczyznową analizę zdarzeń eksploatacyjnych i automatyczne generowanie raportów statystycznych stanowiących narzędzia systemów kontroli jakości.

Moduł BIURO OBSŁUGI ODBIORCÓW

Aplikacja ta jest specjalizowana pod potrzeby branży wodociągowej - moduł służy do zarządzania relacjami z odbiorcami usług. Znajdują się tu narzędzia typowe dla modułów typu CRM. Operator ma możliwość szybkiego zapoznania się z historią kontaktów z wybranym kontrahentem, stopniem zaawansowania i przebiegiem spraw znajdujących się w załatwianiu oraz tych już załatwionych. Może również rejestrować zgłaszane zdarzenia we właściwych dziennikach rejestracji zdarzeń, adresować notatki do właściwego, zainteresowanego nimi operatora oraz inicjować (jeśli ma takie uprawnienia) bądź tylko przekazywać sprawy do załatwienia przez odpowiednie służby.

Funkcjonalność opisana powyżej dostępna jest również stosownie do potrzeb po odpowiedniej konfiguracji systemu dla pozostałych uprawnionych operatorów systemu. Wszyscy oni mogą korzystać z narzędzi typu: terminarz, przypomnienia, automatyczny audyt (specjalna, uruchamiana automatycznie według zadanego harmonogramu, procedura informująca operatora, że spełnione zostały określone wcześniej i zapisane przez niego w procedurze - kryteria).

Operator korzystający z modułu ma również na żądanie dostęp do całej aktualnej, sformatowanej odpowiednio do potrzeb, informacji o stanie rozliczeń z kontrahentem, historii odczytów, faktur, wodomierzy itp.

Moduł AUTOMATYCZNY AUDYT

Moduł ten również świadczy usługi na rzecz upoważnionych operatorów bądź ich przełożonych. Operator może budować i definiować filtry, wzorce i funkcje oraz inicjować proces automatycznego - uruchamianego zgodnie z uprzednio zdefiniowanym harmonogramem - sprawdzania, czy spełnione są kryteria audytu (wynik sprawdzenia odpowiada bądź niezałożonym wzorcom). Oprócz formułowania kryteriów audytu i budowania harmonogramu uruchomień sprawdzania, operator ma możliwość zaprogramowania sposobu powiadamiania i kręgu osób, które zostaną powiadomione.

Wszystkie znaki handlowe i marki wymienione na stronie należą do odpowiednich właścicieli.